Obchodné podmienky k Dohode o sprostredkovaní predaja / prenájmu nehnuteľnosti:

I.
Predmet  dohody

 1. Sprostredkovateľ sa  na základe tejto dohody zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal Vlastník príležitosť uzavrieť kúpnu alebo nájomnú zmluvu na Nehnuteľnosť s treťou osobou (ďalej len „Zmluva“).

 

II.
Povinnosti  Sprostredkovateľa

 1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem o kúpu alebo nájom Nehnuteľnosti (ďalej len „Tretia osoba/Tretie osoby“). Za tým účelom je povinný zverejniť ponuku Nehnuteľnosti v inzertných médiách. Výber inzertných médií je plnej v právomoci Sprostredkovateľa.
 2. Strany sa dohodli, že k Cene bude pripočítaná sprostredkovateľská Provízia podľa článku IV. tejto dohody.
 3. Sprostredkovateľ je oprávnený prevziať od Tretej osoby, ktorá má záujem o kúpu Nehnuteľnosti, zálohu na kúpu Nehnuteľnosti.
 4. Sprostredkovateľ zabezpečí a uhradí tieto výdavky spojené s nasledovnými úkonmi, ak sú nutné k uzatvoreniu Zmluvy:

- vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva

- vyhotovenie kópie z katastrálnej mapy

- vyhotovenie písomného návrhu budúcej kúpnej zmluvy

- vyhotovenie písomného návrhu kúpnej zmluvy

- vyhotovenie písomného návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

- úhrada základného správneho poplatku pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do príslušného katastra nehnuteľností

- úhrada poplatkov spojených s úradným overením podpisov Vlastníka.

 

III.
Povinnosti  Vlastníka

 1. Vlastník je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú rozhodný význam pre uzavretie Zmluvy, alebo skutočnosti, ktoré sú rozhodné pre plnenie iných povinností, ktoré Sprostredkovateľovi vyplývajú z tejto dohody. V opačnom prípade zodpovedá Vlastník za zmarenie obchodného prípadu a ušlý zisk, resp. províziu Sprostredkovateľa.
 2. Vlastník je povinný sprístupniť Nehnuteľnosť sprostredkovateľovi a pre Tretie osoby, ktoré prejavili záujem o osobnú obhliadku Nehnuteľnosti.
 3. Vlastník podpisom tejto dohody vyjadruje svoj súhlas na použitie údajov o Nehnuteľnosti a fotodokumentácie Nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačených médiách, internete a pod.
 4. Vlastník je povinný na vyžiadanie Sprostredkovateľa odovzdať Sprostredkovateľovi všetky dokumenty a podklady, ktoré Sprostredkovateľ potrebuje na splnenie predmetu  tejto dohody, t.j. bezchybný prevod vlastníckeho práva na Tretiu osobu, prípade platné uzatvorenie nájomnej zmluvy na Nehnuteľnosť. Vlastník je povinný poskytnúť súčinnosť vedúcu k uzavretiu Zmluvy a túto podpísať v zmysle tejto dohody.
 5. Vlastník týmto dáva Sprostredkovateľovi plnomocenstvo a poveruje Sprostredkovateľa, aby s Treťou osobou uzatváral rezervačné zmluvy a preberal od neho prípadne zálohu na zaplatenie Ceny. Vlastník týmto udeľuje Sprostredkovateľovi plnú moc k rokovaniam s Treťou osobou, ktoré sú vhodné a nevyhnutné k možnosti uzatvorenia Zmluvy.
 6. Ak Vlastník poveril Sprostredkovateľa nevýhradným zastúpením pre predaj Nehnuteľnosti na dobu platnosti tejto zmluvy, umožňuje sa Vlastníkovi realizovať prevod / prenájom Nehnuteľnosti alebo inú činnosť smerujúcu k prevodu / prenájmu nehnuteľnosti i bez súčinnosti so Sprostredkovateľom.
 7. Ak Vlastník poveril sprostredkovateľa výhradným zastúpením pre predaj Nehnuteľnosti na dobu platnosti tejto zmluvy, Vlastníkovi sa umožňuje realizovať prevod / prenájom Nehnuteľnosti alebo inú činnosť smerujúcu k prevodu  / prenájmu Nehnuteľnosti len v  súčinnosti so Sprostredkovateľom, s výnimkou, kedy Vlastník prevedie vlastníctvo / prenajme Nehnuteľnosť Tretej osobe, ktorá oslovila Vlastníka na základe vlastnej inzercie Vlastníka.
 8. Vlastník je povinný v prípade, ak predá / prenajme Nehnuteľnosť bez súčinnosti Sprostredkovateľa, oznámiť 7 dní túto skutočnosť Sprostredkovateľovi.

 

IV.
Provízia

 1. Cena bude navýšená Sprostredkovateľom o Províziu, Nehnuteľnosť tak bude ponúkaná Sprostredkovateľom Tretím osobám ku kúpe za Predajnú cenu.
 2. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na Províziu v deň podpisu Zmluvy.
 3. Provízia je splatná podľa podmienok uvedených v Zmluve. Ak tak nie je uvedené, Provízia je splatná do 15 dní od podpisu Zmluvy. Vlastník súhlasí s tým, aby Provízia bola  zúčtovaná Sprostredkovateľom v jeho prospech zo zálohy na kúpu Nehnuteľnosti podľa čl. II., ods.3.
 4. Sprostredkovateľ má nárok na Províziu aj za predpokladu, že k podpisu Zmluvy medzi Vlastníkom a Treťou osobou došlo po skončení platnosti tejto dohody, ak k uzavretiu Zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa, taktiež tento nárok vzniká v prípade, keď nedošlo k uzavretiu Zmluvy, v zmysle tejto zmluvy, z dôvodov na strane Vlastníka, podľa čl. III. tejto zmluvy. V tomto prípade uhradí Vlastník Províziu Sprostredkovateľovi do 3 dní odo dňa, kedy Sprostredkovateľ výzve Vlastníka k jej uhradeniu.
 5. V prípade, že Zmluva nebude uzatvorená z dôvodu na strane Tretej osoby, je Sprostredkovateľ oprávnený ponechať si zálohu na Cenu, ktorá bola zložená Treťou osobou Sprostredkovateľovi podľa čl. II ods. 3.
 6. Sprostredkovateľ má nárok na Províziu aj v prípade, ak Vlastník uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie Zmluvy (napr. tak, že s určenou osobou vykonal ohliadku Nehnuteľnosti, poskytol Tretej osobe podrobné informácie o Nehnuteľnosti). V tomto prípade uhradí Vlastník Províziu Sprostredkovateľovi do 3 dní odo dňa, kedy Sprostredkovateľ výzve Vlastníka k jej uhradeniu.
 7. Sprostredkovateľ má nárok na Províziu aj v prípade, ak bola uzavretá Zmluva medzi Vlastníkom a osobou príbuznou s Treťou osobou alebo majetkovo prepojenou s Treťou osobou. V tomto prípade uhradí Vlastník Províziu Sprostredkovateľovi do 3 dní odo dňa, kedy Sprostredkovateľ výzve Vlastníka k jej uhradeniu.
 8. Provízia zahŕňa všetky náklady, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s činnosťami podľa tejto dohody.

 

V.
Zánik  dohody

 1. Dohoda zaniká aj splnením jej predmetu a splnením záväzkov obidvoch strán tejto dohody, skončením doby na ktorú bola uzavretá, príp. zánikom sprostredkovateľa bez právneho nástupcu.
 2. V prípade uzatvorenia tejto dohody na dobu neurčitú, dohodu možno vypovedať písomne, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace odo dňa doručenia druhej strane dohody na adresy uvedené v záhlaví tejto dohody, prípadne neskorším dňom uvedeným vo výpovedi. V prípade nemožnosti doručenia sa za deň doručenia považuje 5. deň po preukázanom riadnom odoslaní výpovedi druhej zmluvnej strane.

 

 

VI.
Záverečné  ustanovenie

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie výlučne Bratislavskému arbitrážnemu súdu zriadenému pri spoločnosti Bratislavská arbitrážna spoločnosť s.r.o., podľa ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu Bratislavského arbitrážneho súdu. Zmluvné strany v zmysle ust. § 42 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov vylučujú zrušenie rozhodnutia Bratislavského arbitrážneho súdu v rámci obnovy konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
 2. Vlastník súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb.